Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

136/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottság támogatásával előterjesztett javaslatot, mely Felsőfarkasd vonatkozásában szociális diagnózis elkészíttetésére vonatkozott és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Felsőfarkasdi településrész tekintetében a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat közreműködésével szociális diagnózis elkészíttetéséről döntött.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális diagnózis elkészítésére és a vele járulékos környezetkialakítás finanszírozására vonatkozóan a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal 2,3 millió forintos keretösszeg erejéig együttműködési megállapodást kössön.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző