Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

138/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Egyházközség általi – tárgyalások folytatására irányuló – kezdeményezését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza az iskolabizottságot a Gombai Református Egyházközséggel – a működési- és felhalmozási támogatások tárgyában - megkezdett tárgyalások folytatására úgy, hogy a Képviselő-testület a 2017. év vonatkozásában legfeljebb 2,448 E Ft támogatás kifizetését tudja vállalni a jubileumi jutalomként fizetett juttatás önkormányzatot terhelő részének finanszírozásával.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai Református Egyházközség képviselőjét tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző