Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

139/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményezési felületre történő feltöltése előtti tárgyalása érdekében rendkívüli ülés megtartására vonatkozó felvetést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület november 8-án, vagy 9-én rendkívüli ülés keretében napirendre tűzi a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének tárgyalását.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző