Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

140/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet éves felülvizsgálatát elvégezte, az abban meghatározott díjak mértékét nem kívánja módosítni, így a rendelet változatlan tartalommal marad hatályban a felülvizsgálatot követően.

 

2.         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – hogy a jegyző útján – gondoskodjon jelen határozat Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály részére történő megküldéséről.

 

 

Határidő:    2017. november 6.

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

                   Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző