Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

141/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás eljárását tartalmazó szabályzat elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

        1.      A Képviselő-testület visszavonja a 303/2013. (XII. 12.) képviselő-testületi határozatot az abban megnyilvánuló közművesítési hozzájárulási kötelezettség megállapítására vonatkozó döntéshozói akarat fenntartása mellett és az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás esetére a közművesítési hozzájárulás mértékét és a megfizetés módját megállapító hatósági határozathozatalt megelőző eljárás rendjét a határozat melléklete szerinti szabályzatban rögzítettek alapján határozza meg.

                  2.      A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében rögzített hatáskörét átruházza a polgármesterre, aki hatósági határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az átruházott hatáskör gyakorlása során az e határozattal elfogadott szabályzat rendelkezéseit alkalmazza.

                  3.      A Képviselő-testület a hatósági határozatban megállapításra kerülő közművesítési hozzájárulás mértékét az e határozattal elfogadott szabályzat mellékletében határozza meg.

                4.      A Képviselő-testület felhatalmazást ad az átruházott hatáskört gyakorló polgármester részére, hogy a megállapított közművesítési hozzájárulás megfizetésére legfeljebb 12 havi, kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítson kérelem alapján a csatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa, vagy használója számára.

                 5.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hatáskör átruházás tényét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosítása során annak mellékletében rögzítse.

                6.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként elfogadott szabályzatot a lakosság részére a helyben szokásos módon tegye megismerhetővé.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

  melléklet

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                                 jegyző