Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

142/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 78/2017. (V.25.) számú határozatával elfogadott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó értékelés kiegészítését és az alábbi döntést hozta:

 

1./      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdésére – a 2016. évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, a Képviselő-testület által 78/2017. (V.25.) határozattal elfogadott tájékoztatót a Pest Megyei Kormányhivatal felhívására, - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékelte alapján a határozat melléklete szerinti dokumentummal egészíti ki.

 

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről az illetékes felügyeleti szervet tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 melléklet

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző