Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

143/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Monorierdő Község Önkormányzatával történő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy nem kíván pályázatot benyújtani az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése elnevezésű, VEKOP-7.2.2-17. kódszámú pályázati felhívás alapján.

2./   Gomba Község Önkormányzata nem ad felhatalmazást a polgármester részére a Monorierdő Község Önkormányzata által kezdeményezett együttműködési megállapodás aláírására.

3./   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy lemondó nyilatkozatban rögzítse, hogy Gomba Község Önkormányzata lemond az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése elnevezésű, VEKOP-7.2.2-17. kódszámú pályázati felhívás alapján létrehozható Egészségfejlesztési Iroda befogadásáról.

4./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Monorierdő Község Önkormányzatát tájékoztassa.

 

Határidő: 2017. november 3.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző