Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

144/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az elektromos moped és gáztűzhely állam általi ingyenes tulajdonba adására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi – Dobai Viktorné hagyatéka útján – a Magyar Állam tulajdonában lévő EL-GO/M (HS 580) elektromos meghajtású moped (gyári szám: 150068017) és MÓRA típusú gáztűzhely ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2.    Az ingóságokat a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott szociális feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az EL-GO/M (HS 580) elektromos meghajtású mopedet mozgáskorlátozott személy közlekedésének megkönnyítésére, a MÓRA típusú gáztűzhelyet pedig rászoruló család életminőség-javítása céljára kívánja felhasználni.

3.    A Képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

4.    A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az 1. pontban körülírt és ingyenes tulajdonba adásra igényelt ingóságok nem állnak védettség alatt.

5.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé az önkormányzat képviseletében teljes jogkörben eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, a vonatkozó megállapodást aláírja.

6.    A Képviselő-testület az ingyenes tulajdonba adáshoz kapcsolódó költségek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő:   azonnali

Felelős:      Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző