Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

145/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai belterületi 658/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a gombai belterületi 658/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan bruttó 3.364.200,- Ft, azaz hárommillió-háromszázhatvannégyezer-kettőszáz forint eladási áron az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva – a vevő költségviselése mellett - adásvételi szerződést kössön Kozák-Fetter Adrien budapesti lakossal.

 

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Kozák-Fetter Adrient haladéktalanul tájékoztassa.

 

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző