Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

146/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai külterületi 0115/20 hrsz-ú ingatlan kapcsán megindult 8.K.27106/2017. számú perben nyilatkozat tételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy további érdemi nyilatkozatot nem tesz, és további bizonyítási indítvánnyal a perben nem él.

 

2.         A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozat Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság részére történő megküldéséről.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző