Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

147/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a a gombai belterületi 124/1 hrsz-ú ingatlan 24/160-ad tulajdoni illetőségének Gomba Község Önkormányzat részére történő ajándékozás elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Fűri Károlyné sz. Dobrovinszki Judit 2211 Vasad, Ifjúság utca 20. szám alatti lakos felajánlását, mely szerint a tulajdonában álló gombai belterületi 124/1 hrsz-ú ingatlanban lévő 24/160-ad tulajdoni illetőségét Gomba Község Önkormányzata javára ajándékozza.

 

2.         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gombai belterületi 124/1 hrsz-ú ingatlan 24/160-ad tulajdoni illetőségére vonatkozó ajándékozási szerződés megkötésére, azzal, hogy az ajándékozási szerződés megkötésével felmerülő ügyvédi költség és a földhivatal eljárási díj összege az általános tartalék terhére kerül megfizetésre.

 

3.         A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Fűri Károlynének az ingatlan felajánlásra tekintettel.

 

4.         A képviselő-testület felkéri a polgármestermestert, hogy a döntésről Fűri Károlynét tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester