Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

148/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 497/42 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási szerződés aláírásához történő felhatalmazásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a 497/42 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érintő telekalakítási szerződés aláírására Klenovszki Anna, Klenovszki Mihályné, Szalai Szilárdné és Klenovszki Ilona szerződő felekkel.

2.        A Képviselő-testület a telekalakításhoz kapcsolódó 6.600,- Ft-os földhivatali bejegyzési költség fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző