Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

149/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az elbirtoklási eljárás megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gombai 99, 102, 103, 105, 148, 149 és 152 helyrajzi számú ingatlanok elbirtoklására vonatozó eljárás megindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző