Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

150/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 95, 96 és 143 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlattételi javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 95, 96 és 143 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosait tájékoztassa az önkormányzat vételi szándékáról, és az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében azokra vételi ajánlatot tegyen.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal történő tárgyalás eredményéről előterjesztés formájában nyújtson a Képviselő-testület számára tájékoztatást.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző