Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

151/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bódi Károly megkeresésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében megkeresse Bódi Károlyt és nyilatkoztassa meg arra vonatkozóan, hogy igényli-e az önkormányzat közreműködését az általa megvásárolni kívánt ingatlan tulajdonjogának rendezéséhez.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, amennyiben Bódi Károly elfogadja a felajánlott közreműködést, arról előterjesztés formájában nyújtson a Képviselő-testület számára tájékoztatást.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző