Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 8-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

152/2017.  (XI. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a rendkívüli ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 1.)           Javaslat a településképi rendelet-tervezet és a településképi arculati kézikönyv véleményezésre történő feltöltésére

Előterjesztő:         polgármester

 Előkészítő:           jegyző

 Véleményező:      bizottsági vélemény nem szükséges