Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 8-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

154/2017.  (XI. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az elkészült Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv tervezetét véleményezésre történő megküldéshez elfogadta.

 

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az A.D.U. Építész Iroda Kft. ügyvezetőjét, Gajdos István okl. építészmérnököt és Gubán Sándor települési főépítészt tájékoztassa, valamint a kézikönyv véleményezési felületre történő feltöltéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző