Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 157/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Dani Tamás és társai felperesek által - Gomba Község Önkormányzata alperes ellen személyiségi jog megsértése iránt indított perben a jogerős ítélet ellen a felülvizsgálati kérelem benyújtásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dani Tamás és társai felperesek által - Gomba Község Önkormányzata alperes ellen személyiségi jog megsértése iránt indított perben a törvényes határidőben felülvizsgálati kérelemmel éljen.

 

Határidő: 2018. január 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző