Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 158/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a reklámfelület adóztatás szabályainak kidolgozására vonatkozó indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. december 14-én tartandó ülésre az adórendelet módosításával dolgozza ki a reklámfelületek adóztatásának szabályit.

 

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző