KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. augusztus 1-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

160/2014. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális segítői álláshely megszüntetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 2014. augusztus 1-i hatállyal - a szociális étkeztetés fenntartói jogának GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő átadásával egyidejűleg - a 107051 számú szociális étkeztetés elnevezésű COFOG-on 1 fővel csökkenti tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetéshez jogszabály által előírt szociális segítő alkalmazására 2014. augusztus hónaptól a gazdasági társaságnál kerül sor. 

2.      A Képviselő-testület a szociális segítői álláshely önkormányzatnál történő megszüntetésével egyidejűleg az önkormányzati intézményi költségvetés kiadási előirányzatai között 107051 számú COFOG-on a személyi juttatások előirányzatát 600 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 162 eFt-tal csökkenti. Az így képződött előirányzat maradványok összegét a Képviselő-testület a szociális alapfeladat ellátásának finanszírozása céljából céltartalékba helyezi, melyből szükség esetén a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére működési célú támogatást biztosít.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében az engedélyezett létszám, valamint a szükséges előirányzatok módosításáról a soron következő előirányzat módosításakor gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen        

Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző