Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 160/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a szociális rendelet módosítására vonatkozó pénzügyi bizottsági javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület – a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetértve – a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. §. (3) bekezdés a) pontjában rögzített jövedelemhatárok módosítását egyedülálló esetén az öregségi nyugdíjminimum 500 %-ában, míg családban élő esetén 400%-ában támogatja. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző