KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. augusztus 1-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

161/2014. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati szervezési referensi álláshely létrehozására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 2014. augusztus 1-i hatállyal a 066020 számú város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások elnevezésű COFOG-on 1 fővel növeli. 

2.      A Képviselő-testület az 1. pont szerint létrehozott álláshely személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatokon jelentkező pótelőirányzat igényét a Polgármesteri Hivataltól a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával - a bérmaradvány összegére figyelemmel - elvonásra kerülő 762 eFt-os intézményfinanszírozás összegéből fedezi.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében az engedélyezett létszám-, valamint a szükséges előirányzatok módosításáról a soron következő rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen        

Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző