Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

161/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő – nem lakás céljára szolgáló – ingatlanok bérleti díjait 2018. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2018. január 1-től a havi bérleti díj összege

7. (Pizzéria)

43.000,- Ft + ÁFA

8/4. (magánrendelés céljából)

  8.800,- Ft + ÁFA

613 (Pékség)

18.500,- Ft + ÁFA

1050  (Zöldségbolt)

18.000,- Ft +ÁFA

1051/4 (Fodrászat)

22.000,- Ft + ÁFA

 1049/2 (Rákóczi utcai üzlethelyiség)

36.500,- Ft + ÁFA

 

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díj változása miatt a hatályos bérleti szerződések módosításáról gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző