KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. augusztus 1-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

162/2014. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pogoriski Gábor és neje benyújtott beadványt és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a gombai 736/6 helyrajzi számú, valóságban a Gomba, Szőke Ferenc u. 1. szám alatt lévő ingatlan 4/160-ad tulajdoni hányadának önkormányzat általi megvásárlásra történő felajánlása alapján felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 14. §-ában foglaltak szerint tegyen javaslatot az ingatlanrész vételárára.

2.     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát a 2014. szeptember 11-ére tervezett, soron következő ülésre terjessze elő az adásvételi szerződés megkötésének előkészítése érdekében.

 

 

Határidő: értelemszerűen        

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző