Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 162/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2018. évi belsőellenőrzési terv előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2018. évi belsőellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés lefolytatásához szükséges fedezet 2018. évi költségvetésben történő biztosításáról gondoskodjon.

 

       Határidő: értelemszerűen

       Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző