Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 164/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletével céltartalékként nyilvántartott előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A képviselő-testület támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésével meghatározott céltartalék csökkentésére vonatkozó javaslatot úgy, hogy a (6) bekezdés d) pontjával – a Gombai Református Egyházközséggel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáig a támogatás fedezetére meghatározott – 14.363.250,- Ft-os kiadási előirányzat csökkentésével párhuzamosan ugyan ezen összeggel az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó bevételi előirányzata kerüljön csökkentésre.

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző