Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 167/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi rendezvénytervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület 2018. évben az alábbi programok megrendezését tervezi

            Január 21.                     Magyar kultúra napja

            Március 1., 3.                Pálinkaverseny

            Március 15.                   Nemzeti ünnep.

            Július 21.                       Fáy-túra

            Augusztus 20.               Állami ünnep

            Augusztus 24-25.         XVII. Gombai Nyárbúcsúztató

            Október 1.                    Idősek világnapja

            Október 13.                  Szüreti mulatság

            Október 23.                  Nemzeti ünnep

            November 10.               Márton-nap

            December 5.                 Mikulásváró

            December 15.               Adventi vásár

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Rendezvényházat érintő programok tekintetében értesítse a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-t, továbbá a programok előkészítése ügyében intézkedjen.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző