Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 168/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2018. évi települési naptár elkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a 2018. évi települési naptár 2017. december végére elkészüljön, egyben felkéri, hogy a nyomdai munkák elvégzése előtt véleményezésre a települési naptár tervezetét küldje meg a Képviselő-testület tagjainak.

 

2./  A Képviselő-testület a naptár nyomdai előállításához szükséges 73.530,- Ft-os előirányzatot az önkormányzat 2017. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja.

 

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző