Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 170/2017. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 1. számú módosítására vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás I. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza polgármestert annak aláírására.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző