Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

18/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezése során javasolt irányelveket és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytassa a MOL Nyrt-vel az adóelőleg visszafizetésének módjára vonatkozó tárgyalásokat oly formában, hogy változatlan vagy csökkenő adófizetési kötelezettség mellett 2017-ben az adózó a visszafizetési kötelezettség teljesítésétől tekintsen el, és a visszafizetési kötelezettséget Gomba Község Önkormányzata 3 év alatt teljesíthesse. Amennyiben jelentős mértékben emelkedik az adózó által fizetendő iparűzési adó összege, úgy a visszafizetési kötelezettség az adott évben jóváírásra kerüljön a fizetendő iparűzési adóból.

 

Határidő: 2017. március 16.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző