Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

19/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2017 évi fejlesztési hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A Képviselő-testület kettő fejlesztési cél meghatározással saját forrás kiegészítése céljából – egyrészt az Egészségház energetikai korszerűsítési projekt megvalósításához 6.000.000.- Ft, másrészt a belterületi utak felújításához 8.000.000,- Ft – összességében 14.000.000,- Ft összegű fejlesztési célú hitelfelvételt határozott el, 36 hónapot törlesztési futamidővel, melyen belül 6 hónap türelmi idő jóváhagyását kéri a Pátria Takarékszövetkezettől.

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a hitel fedezeteként a szükséges ingatlanfedezetet a Bercsényi utcai 658/5, 658/6, 658/7, 658/8, 658/9. 658/10, 472/5 és 472/6 hrsz-ú telkekben határozza meg.

3.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva a hitelkérelmet benyújtsa, a vonatkozó AKÜ adatszolgáltatás teljesítése után a hitelkérelmet aláírja.

4.)    A Képviselő-testület a hitelügyletből származó kötelezettség fedezeteként szükséges előirányzatot a 2017-2018-2019-2020. évi költségvetésekben biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző