Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

21/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2017. évi falinaptár nyomdai költségeinek biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés előirányzatai között tervezésre kerüljön 1100 darab, A3-as méretű, 130g-os papír 2017. évi falinaptár nyomdai költsége 39.500,- Ft + ÁFA összeggel.

 

Határidő: értelemszerű

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző