Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 24/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1)             Javaslat a Pete István felperesnek – Gomba Község Önkormányzat alperes ellen földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben a szükséges jognyilatkozat tételére vonatkozó polgármesteri felhatalmazásra           

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző