Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi döntést hozta:

 25/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.28.102/2016/3. számú végzésben foglalt nyilatkozattételi felhívást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pete István felperesnek –Gomba Község Önkormányzata alperes ellen földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben az egész bírósági eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, és a Gomba Község Önkormányzatát az eljárás teljes időtartama alatt teljes jogkörrel képviselje.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                       Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző