Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 03-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

26/2017. (II. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a rendkívüli ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1)             Javaslat a Magfalváért Egyesülettel feladat-ellátási szerződés megkötésére                  

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző