Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 03-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

27/2017. (II. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Magfalváért Egyesülettel kötendő feladat-ellátási szerződést és a szerződés kiegészítése kapcsán az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Magfalváért Egyesülettel kötendő feladat-ellátási szerződés alábbiakkal történő kiegészítését rendeli el:

a.)    Megbízott vállalja, hogy az - általa kijelölt személy - közösségi animátor képzésen részt vesz, mely képesítés megszerzése a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján kötelező. Megbízó a feladat ellátása kapcsán vállalja - Megbízott által kijelölt egy személy -  közösségi animátor képzés költségének megfizetését.

b.)    Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a saját nevében – Megbízóval történő előzetes egyeztetést követően – belépődíjas eseményeket is szervezhet. Megbízott a belépődíjból származó bevétellel köteles Megbízó felé elszámolni, és a bevételt a Megbízottal egyeztetett formában felhasználni.

c.)    Minden év novemberi soros testületi ülésén beszámolási kötelezettséggel tartozik Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének a megelőző időszakban történő működéséről.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

     polgármester                                                                jegyző