Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 03-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

28/2017. (II. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Magfalváért Egyesülettel kötendő feladat-ellátási szerződést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magfalváért Egyesülettel kötendő feladat-ellátási szerződés – a határozat 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel – aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                       Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző