Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 29/2017.  (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 NAPIRENDI PONTOK:

  

1)             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

2)             Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási tervének jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

3)             Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására              

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

4)             Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      aljegyző

Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

5)             Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 32/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      aljegyző

Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

6)             Javaslat a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 31/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      aljegyző

Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság 

7)             Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

8)             Javaslat az óvodai beíratás időpontjának jóváhagyására

Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      intézményvezető

Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

9)             Javaslat a Gombai Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására

Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      aljegyző

Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

10)         Egyebek

          Előterjesztők:                  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                      jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                 költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester