Vissza

KIVONAT

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 2/2017. (I. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta: a

 

1.      A Képviselő-testület a PM_ONKORMUT_2016 kóddal megjelent pályázati felhívási alapján a pályázat benyújtása mellett döntött. 

2.      A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének költségeire, pályázati önerőként a 2017. évi költségvetésében – hitelfelvételből - 8 millió forintos keretet biztosít.

3.      A Képviselő-testület a pályázat pontos tartalmát a 2017. január 19-i soros ülésén határozza meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző