Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 31/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti szövegezéssel és gazdálkodási adatokkal jóváhagyta.

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzleti terv jóváhagyására vonatkozó döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző