Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 33/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat és a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. között 2015. február 27. napján létrejött általános közfeladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 4. számú módosítással jóváhagyja.

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés önkormányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző