Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 34/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a költségvetés előirányzatainak módosítására vonatozó jegyzői kiegészítést és az alábbi határozatot hozta

 

1.      A Képviselő-testület az írásbeli kiegészítéstől eltérően tudomásul veszi a képviselői alap 2015-2016 évi maradványának 100 e Ft-al történő megemelését. A kiadási előirányzat fedezetét a polgármesteri hivatal tervezett előirányzatainak csökkentésével biztosítja.

 

Határidő:             azonnal

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző