Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 35/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testületének megtárgyalta az adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges költségvetési kitekintő határozata elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2017. évi költségvetési évre és az azt követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

 

Költségvetési kitekintő határozat

 

2017

2018

2019

2020

Bevételek

helyi adóból származó bevételek

71 318 852

64 186 967

64 186 967

64 186 967

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

7 151 591

5000000

3000000

0

osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

0

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

bírság, pótlék és díjbevétel

321 434

289 291

289 291

289 291

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

Bevételek összesen:

78 791 877

69 476 257

67 476 257

64 476 257

 

 

 

 

 

Adott évi saját bevétel 50%-a

39 395 939

34 738 129

33 738 129

32 238 129

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2017. előtti ügyletekből származó érték

0

0

0

0

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

Kötvény kibocsátásából származó tőketartozás

0

0

0

0

2017. évi ügyletből származó érték:

 

 

 

 

Hitelfelvétel

23 000 000

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:

23 000 000

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség

Tőkefizetési kötelezettség

1 866 667

10 100 000

10 100 000

933 333

Kamatfizetési kötelezettség

690 104

970 073

1 078 956

6 904

Tárgyévi fizetési kötelezettség:

2 556 771

11 070 073

11 178 956

940 237

2.)

A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat 1. pontjában meghatározott hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

A) Egészségház felújítás önerő pótlása

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

6 000 000 Ft

- fejlesztési cél:

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az Egészségház tetőfelújítása, homlokzati hőszigetelése, kazáncsere és napelemes rendszer kiépítése

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjával meghatározott egészségügyi alapellátás biztosítása

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás

irreleváns

- a fejlesztés bruttó forrásigénye

30 520 911 Ft

- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

6 000 000 Ft

- tárgyévi saját bevétel összege

78 791 877 Ft

- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

0 Ft

- az ügylet típusa

fejlesztési célú hitel

-az ügylet futamideje

36 hónap

-az ügylet devizaneme

HUF

B) Belterületi utak építéséhez/felújításához önerőként funkcionáló tervezés finanszírozása

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

8 000 000 Ft

- fejlesztési cél:

belterületi útépítés, útfelújítás

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával meghatározott  településüzemeltetés (ezen belül a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása)

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás

3135 fm felújított út

- a fejlesztés bruttó forrásigénye

150 000 000 Ft

- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

8 000 000 Ft

- tárgyévi saját bevétel összege

78 791 877 Ft

- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

0 Ft

- az ügylet típusa

fejlesztési célú hitel

-az ügylet futamideje

36 hónap

-az ügylet devizaneme

HUF

C) Túristaház kialakítása Felsőfarkasdon

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

9 000 000 Ft

- fejlesztési cél:

belterületi útépítés, útfelújítás

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontjával meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatok;

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás

Túristaház kialakítása használaton kívüli, felújításra szoruló ingatlanban

- a fejlesztés bruttó forrásigénye

9 000 000 Ft

- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

9 000 000 Ft

- tárgyévi saját bevétel összege

78 791 877 Ft

- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

0 Ft

- az ügylet típusa

fejlesztési célú hitel

-az ügylet futamideje

24 hónap

-az ügylet devizaneme

HUF

3.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítse.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző