Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 36/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1.  A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodában a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 

2017. május 10.          8-tól  16 óráig

2017. május 11.          8-tól  16 óráig

2017. május 12.          8-tól  16 óráig

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a felvételi időpontok meghirdetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: 2017. február 28.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

                 Tóthné Szegedi Judit intézményvezető

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző