Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 37/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.             A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

2.             A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda - a jelen határozat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

3.              A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             azonnal

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző