Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi döntést hozta:

 38/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány felhívása alapján a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának szervezéséről szóló tájékoztatóját és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a Pest megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának szervezését.

2.      A Képviselő-testület 5 gombai gyermek táboroztatásának költségéhez járul hozzá összesen 85.000.- Ft összegben, mely összeg a 2017-es költségvetésbe beépítésre került.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltéséről és benyújtásáról gondoskodjon.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a javaslattevő oktatási intézményt, a családgondozót és az érintett gyermekek szüleit értesítse.

 

Határidő:           1-3. pont esetében:     2017. március 31.

                          4. pont esetében:        értelemszerűen

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző