Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 39/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község Stratégiai Ellenőrzési terve 2017-2020. év elnevezésű dokumentumot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület elfogadja a Vincent Auditor Kft. által elkészített Gomba Község Önkormányzatának 2017-2020-ig terjedő időtartamra vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Tervet jelen határozat melléklete szerinti szövegezéssel.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vincent Auditor Kft. értesítse.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző