Vissza

KIVONAT

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

3/2017.  (I. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a rendkívüli zárt ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 NAPIRENDI PONTOK:

 

1.)          Javaslat könyvtárosi munkakörbe közalkalmazotti kinevezésre

Előterjesztők:         polgármester

Előkészítő:             jegyző

Véleményező:        bizottsági vélemény nem szükséges

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző