Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 40/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

     

1)               Javaslat a gombai külterületi 0115/15 hrsz-ú, valamint a gombai külterületi 0286/29 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó kifogás elbírálására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző