Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodó szavazattal az alábbi döntést hozta:

 41/2017. (II. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a gombai külterületi 0115/15 hrsz-ú, valamint gombai külterületi 0286/29 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó agrárkamarai állásfoglalásokra érkező kifogásokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara gombai külterületi 0115/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó PE01-00306-1/2017. számú állásfoglalása, valamint a gombai külterületi 0286/29 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó PE01-00307-2/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás vonatkozásában úgy nyilatkozik, hogy – tekintettel arra, hogy ugyanezen ingatlanok vonatkozásában változatlan feltételek mellett már a 170/2016. (IX.29.) számú határozattal döntött - hogy a 170/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozatot fenntartja és tárgyi ügyben a 2. pont szerinti határozatot hozza.

 2. Képviselő-testület a Pete István, Ordasi Gyula és Németh Tamás gombai lakosok által benyújtott kifogások alapján a helyi földbizottsági feladatkörben eljáró szerv állásfoglalásának megváltoztatására vonatkozó döntését az alábbiak szerint hozta meg:

Ügyiratszám: G/36/2017.

Ügyintéző: dr. Veres Ildikó

Tárgy:    Németh Tamás, Pete István és Ordasi Gyula gombai lakosok által benyújtott kifogás képviselő-testületi elbírálása

 

 HATÁROZAT

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-01-00307-2/2017., valamint PE01-00306-1/2017. iktatószámú állásfoglalásait megváltoztatja.

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pete István és Ordasi Gyula gombai lakosok (a továbbiakban: kifogást tevő) által – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-00307-2/2017., valamint PE01-00306-1/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen – benyújtott kifogást elutasítja, és a Pete Istvánnal – mint eredeti vevővel - történő szerződéskötést nem támogatja.

 A Képviselő-testület a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Németh Tamás 2217 Gomba, Deési Pál utca 20. szám alatti lakossal – mint elővásárlásra jogosulttal – támogatja.

 A Képviselő-testület tájékoztatja az érdekelt feleket, hogy, hogy a képviselő-testületi döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye, a keresetlevelet Gomba Község jegyzőjénél a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

 

INDOKOLÁS

 Ordasi Gyula eladó valamint Pete István vevő – dr. Ambrózi András ügyvédi képviseletével – 2015. november 18. napján adásvételi szerződést küldött be hivatalunkba a gombai külterületi 0115/15 hrsz-ú legelő és közösségi mintatér megjelölésű 1 ha 2204 nm területű 11,84 AK értékű, valamint a gombai külterületi 0286/29 hrsz-ú szántó  és legelő megjelölésű 1 ha 679 nm területű ingatlanok 1/1 tulajdoni illetőségére. Az adásvételi szerződés 2015.11.18. napjától 2016.01.18. napjáig kifüggesztésre került, melyre 2016. január 15. napján Németh Tamás 2217 Gomba, Deési Pál utca 20. szám alatti lakostól adásvételi szerződést elfogadó nyilatkozat érkezett.

 Majd Pete István és Ordasi Gyula az adásvételi szerződést módosították, és az adásvételi szerződés kiegészítése elnevezésű okirat kifüggesztését kérték a Gomba Polgármesteri Hivatalban, mely 2016.01.21. napjától 2016.03.21. napjáig megtörtént.

 Az alapeljárásban történt kifüggesztés vonatkozásában az agrárkamarai állásfoglalást a feleknek kiküldtük, ahol mindegyik fél kifogással élt. A kifogásokat Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2016. (IX. 29.) számú határozattal bírálta el. A határozat ellen Pete István keresettel élt, és kérte a bíróságtól a határozat megváltoztatását.

 2017. január 23. napján és január 25. napján ugyanezen ingatlanokra az Agrárkamarától – a korábbival teljesen egyező tartalommal – a fenti hivatkozási számú állásfoglalások érkeztek. Az Agrárkamara a tájékoztatás okát abban jelölte meg, hogy tekintettel arra, hogy az adásvételi szerződést kiegészítő dokumentum kifüggesztésre került, a kormányhivatal ezt új eljárásnak tekintette, így ő kiadta az ismételt kamarai állásfoglalását.

 A Pest Megyei Kormányhivatal azt a tájékoztatást adta, hogy annak ellenére, hogy ez már a korábbi eljárásban lezárt ügy, mégis kéri kifüggeszteni a kamarai állásfoglalásokat, tekintettel az újabb eljárásra.

 A tényállás tisztázása során a képviselő-testület az alábbiakat vette figyelembe:

A gombai külterületi 0115/15 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Pete István a Földforgalmi törvény 18.§. (1) bekezdés c. pontjára hivatkozik, aki helyben lakó földműves.

A gombai külterületi 0115/15 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Németh Tamás a Földforgalmi törvény 18. (1). bekezdés c. pontjára hivatkozik, figyelemmel a 18. §. (4) bekezdés a.) pontjára, mely szerint helyben lakónak minősülő, családi gazdálkodó földműves.

A gombai külterületi 0286/29 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Pete István a Földforgalmi törvény 18.§. (1) bekezdésének b.) pontjára hivatkozik, mely szerint a földet használó olyan földműves, aki helyben lakó szomszédnak minősül.

 E tekintetben a képviselő-testület – a helyi viszonyok ismeretében – a szeptemberi testületi ülésen megvizsgálta a Pete István által hivatkozott földműves minőség valódiságát a Takarnet rendszerről lekért földhasználati lappal, és megállapítást nyert, hogy Pete István nincs földhasználóként bejegyezve. Az hogy a valóságban Pete István – valamilyen megállapodás alapján ténylegesen használja-e a tárgyi ingatlant – az nem minősül bejegyzett ténynek, jognak – így arra jogszerűen hivatkozni nem lehet. Pete István a gombai külterületi 0286/29 hrsz-ú ingatlan tekintetében olyan jogcímre hivatkozik, ami őt nem illeti meg.

 A gombai külterületi 0286/29 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Németh Tamás a Földforgalmi törvény 18.§. (1) bekezdés d.) pontja alapján helyben lakó szomszédnak minősül, a 18.§. (4) bekezdés a.) pontja alapján családi gazdálkodónak, ez alapján élt elővásárlási jogával.

Ezek alapján megállapítható mindkét ingatlan vonatkozásában, hogy Németh Tamás elővásárlási jogra jogosult.

 A kifüggesztés időtartama után adásvételi szerződést kiegészítő nyilatkozat érkezett Pete István és Ordasi Gyula részéről, melyben Pete István fenntartva az előző jogcímeit kiegészítette az eddigieket azzal, hogy a Földforgalmi törvény 18.§. (2) bekezdésének a.) pontja alapján 2013. év óta Gomba településen állattartó telepet üzemeltet.

 Németh Tamás az adásvételi szerződést kiegészítő nyilatkozatra újabb elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó elfogadó nyilatkozatot tett, és fenntartva a korábbi elővásárlási jognyilatkozatba tett jogcímeit, kiegészítette azzal, hogy a Földforgalmi törvény 18.§. (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint állattartó telepet üzemeltet 2012. 01. 01. napja óta, a gombai külterületi 0109/22 hrsz-ú ingatlanon.

 Németh Tamás nyilatkozatának alátámasztására becsatolta a Pega Major Hagyományőrző Lovas és Sport Egyesület bejegyző végzését, a PEGAZUS LOVARDA 2004 Betéti Társaság cégkivonatát, a 0109/22 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó gazdasági-kiszolgáló épület építési engedély megadásának határozatát és a helyszínrajzot, családi gazdaság nyilvántartásba vételének határozatát, földműves nyilvántartásba vételének határozatát.

 Pete István nyilatkozatának alátámasztására nem csatolt be sem a földhasználati lapot, sem állattartó telepre vonatkozó dokumentumokat. A levezetésből továbbra is látszik, hogy Németh Tamás elővásárlási jogra jogosult Pete Istvánnak szemben.

 Tekintettel arra, hogy az agrárkamarai állásfoglalás – rangsor nélkül – mind a szerződéses vevővel, mind az elővásárlási jogosulttal támogatta a szerződés megkötését, így a képviselő-testület elsősorban az elővásárlási jog szempontjából, és a felek által közölt adatok valódisága alapján vizsgálta a kérelmet és ennek megfelelően a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

 A fentiekben előadottak alapján Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pete István és Ordasi Gyula kifogását a Földforgalmi törvény 25.§. bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 103/A § alapján, valamint a fentiekben vázolt elővásárlási sorrend alapján elutasította, és az ingatlan szerzésekben Németh Tamás elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot beküldőt támogatta.

 A döntéshozó hatáskörét a Fétv. 103/A §. (2) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdés a) és b) pontjai állapítják meg.  A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete alapján biztosítottam.

 

Gomba, 2017. február 6.                                                         Lehota Vilmos sk.

                                                                                                  polgármester

Határozatról értesül:

1.)     Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint helyi földkiadó bizottságként eljáró szerv (székhelyén)

2.)     Pete István, mint kifogást tevő (lakcímén)

3.)     Németh Tamás, mint kifogást tevő (lakcímén)

4.)     Ordasi Gyula ( lakícímén)

5.)     Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, mint mezőgazdasági igazgatási szerv (székhelyén)

6.)     Irattár

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a helyi fölkiadó bizottságként eljáró szervet, a kifogást tevőket, valamint a mezőgazdasági szakigazgatási szervet haladéktalanul tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                       Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző